very nice là gì

Bạn đang xem: very nice là gì

Phải cần, Bombay rất đẹp vô thời đặc điểm đó.

(Laughter) Every day, we allow our coworkers, who are otherwise very, very nice people, đồ sộ steal from us.

( Tiếng cười) Hàng ngày, tất cả chúng ta tiếp tục làm cho người cùng cơ quan những người dân tuy nhiên ở mặt mày không giống thì rất đặc biệt tốt cướp nó lên đường kể từ tay tất cả chúng ta.

Bạn sẽ không còn hiểu rằng điều gì xẩy ra vô ngày hè này,

You never know what happens in the summer but Arsenal is a very, very nice team.”.

Bạn sẽ không còn hiểu rằng điều gì xẩy ra vô ngày hè này, tuy nhiên Arsenal là 1 câu lạc cỗ rất, đặc biệt tuyệt.

At the kết thúc it's either going đồ sộ work or

Rốt cuộc thì nó hoặc là sẽ sở hữu được ứng dụng, hoặc

tôi sẵn sàng tận thưởng một kỳ nghỉ ngơi rất tuyệt".

Several post, a few more tricks, more effective than thở a

very

, very nice site.

Vài bài xích post, tăng vài ba thủ pháp,

hiệu trái ngược rộng lớn

rất

 rất nhiều một trang web đẹp.

Nên bọn họ mang 1 sự kết nối rất tuỵệt vời.

Vậy là rất sung sướng được gặp gỡ ngài.

Speaking later in Vietnam's capital, Hanoi,

Trump said“it would be

very

, very nice” if he and Kim became friends.

Phát biểu tiếp sau đó bên trên thủ đô Hà Nội

của nước Việt Nam, thủ đô, ông Trump cho tới biết" tiếp tục

rất

 rất chất lượng tốt đẹp"

nếu như ông và quản trị Kim phát triển thành các bạn.

Noam Mizrahi, a Dead Sea Scrolls expert at Tel Aviv University who did not participate in the study,

TS Noam Mizrahi, một Chuyên Viên về những Cuộn sách Biển Chết bên trên Đại học tập Tel Aviv, gọi đó là một“ vạc hiện nay

Xem thêm: Lịch Sử CLB Mordovia - Hành Trình Vẻ Đẹp Và Thăng Trầm

cực

kỳ,