trừu tượng tiếng anh là gì

Bản dịch của "trừu tượng" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: trừu tượng tiếng anh là gì

một cơ hội trừu tượng {trạng}

loại tài liệu trừu tượng {danh}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "trừu tượng" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "abstract data type" vô một câu

Adapting abstract data type design methods to lớn object-oriented programming results in a data-driven design.

In addition, a module may act as a container of logically connected abstract data types, operators, and structural units of the runtime environment.

An object is an abstract data type with the addition of polymorphism and inheritance.

Xem thêm: clearance sale là gì

Some popular decomposition paradigms are the procedural, modules, abstract data type and object oriented ones.

The choice of the data structure often begins from the choice of an abstract data type.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "trừu tượng" vô giờ đồng hồ Anh

không tạo nên được tuyệt hảo tính từ

chuyện tưởng tượng danh từ

Xem thêm: rustic là gì

mang tính tưởng tượng tính từ

ngây rời khỏi như tượng động từ

diễn miêu tả vằng hình tượng tính từ