Thành Lập Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bắc Giang, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bắc Giang

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm benh.edu.vn.info cho bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang như sau:

Có quan hệ với 42 nhà thầu. Đã công bố 6 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án chưa công bố KHLCNT .Trong tổng số 89 KHLCNT đã công bố, có 82 KHLCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư.Đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 89 dự án với tổng số 150 gói thầu.Đã thực hiện mời thầu 43 gói (với 46 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.Đã công bố kết quả của 34 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).Có 68 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.36 nhà thầu.Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 93.48%, Xây lắp 4.35%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 2.17%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 423,005,415,100 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 414,787,018,520 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.94%.Phần mềm benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm benh.edu.vn.info cho bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang như sau:

Bạn đang xem: Thành Lập Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bắc Giang, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bắc Giang

Xem thêm: Lịch Sử CLB Mordovia - Hành Trình Vẻ Đẹp Và Thăng Trầm

Có quan hệ với 42 nhà thầu.Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.36 nhà thầu.Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 93.48%, Xây lắp 4.35%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 2.17%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 423,005,415,100 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 414,787,018,520 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.94%.Phần mềm benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

Là chủ đầu tư của 6 dự án đầu tư phát triển.Là chủ đầu tư của 85 KHLCNT trong đó có 85 KHLCNT tự đăng tải, có 0 KHLCNT là do đơn vị khác đăng tải.Là chủ đầu tư của 100 gói thầu trong đó tự mời thầu 100 gói, có 0 gói là do đơn vị khác mời thầu.Phần mềm benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG như sau: Đã tham gia 0 gói thầu.Phần mềm benh.edu.vn.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia