tính năng tiếng anh là gì

Bạn rất có thể dùng tính năng cỗ thanh lọc hoặc lần kiếm nhằm tinh ma chỉnh list đoạn phim.

You can use filters or tìm kiếm to tướng refine the list of videos.

Bạn đang xem: tính năng tiếng anh là gì

Để nhảy tính năng ghi đè tự động hóa gắn thẻ:

To turn on auto-tagging override:

Giới thiệu về tính năng bám theo dõi tuy vậy song mang đến Thương Mại & Dịch Vụ đối chiếu giá

About parallel tracking for Comparison Shopping Services

Đáng xem xét, Office 2004 tương hỗ Visual Basic for Applications (VBA), tính năng không tồn tại vô Office 2008.

It was notable for supporting Visual Basic for Applications (VBA), which is unavailable in Office 2008.

Bạn rất có thể phân phối những mô-đun tính năng động bám theo một trong những cách tiếp theo nhau:

You can deliver dynamic feature modules in a few different ways:

Nó tiếp tục thay cho thế Street View và tính năng coi phiên bản vật vệ tinh ma bên trên Google Maps .

It would replace Google Maps " Street View or satellite view feature .

Chúng đem một trong những tính năng phổ cập.

They have certain common features.

The Las Vegas Strip có tương đối nhiều tính năng arcology nhằm bảo đảm những người dân kể từ 45 °C (113 °F) sức nóng.

The Las Vegas Strip has many arcology features to tướng protect people from the 45 °C (113 °F) heat.

Các tính năng phía đối tượng người sử dụng vô Perl cũng tương hỗ hình mẫu.

The object-oriented features in Perl also tư vấn interfaces.

Để dùng tính năng coi trước vô phần mềm, hãy thực hiện như sau:

To use In-app preview:

Tính năng nhập tài liệu ko tương hỗ nhập loại vẹn toàn khóa trùng lặp.

Data Import does not tư vấn importing duplicate key dimensions.

Một số tính năng chắc chắn của Google Pay chỉ mất ở một trong những vương quốc chắc chắn.

Certain Google Pay features are available in certain countries.

Dưới đó là một trong những ví dụ về những tính năng nói riêng mang đến danh mục:

Xem thêm: and then là gì

Here are some examples of category-specific features:

Tìm hiểu thêm thắt về tính năng tiếp thị lại bên trên Google Ads vì như thế tài liệu Firebase

Learn more about Google Ads remarketing using Firebase data

Bạn rất có thể dùng tính năng này nhằm phía người coi cho tới một địa điểm.

This feature can be used to tướng drive users to tướng one location.

Chính sách này vận dụng cho những tính năng sau:

This policy applies to tướng the following features:

Không, bạn phải bật/tắt tính năng này mang đến kênh của tớ.

No, you'll need to tướng turn it on/off for your channel.

Bạn rất có thể nhảy tính năng Tìm lần đáng tin cậy cho:

SafeSearch can be turned on for:

Cách dùng tính năng Nội dung thích hợp mang đến AdSense

How to tướng use the Matched Content feature for AdSense

Để dùng một trong những tính năng chắc chắn vô Analytics, các bạn cần đem quyền thích hợp.

In order to tướng use certain features in Analytics, you must have the appropriate permission.

Thiết bị Các khí giới GPS Pioneer Avic, bao hàm những tính năng TMC.

The GPS device Pioneer Avic, includes TMC features.

Bạn ko thể tắt tính năng DVR Lúc phân phát thẳng qua quýt webcam và khí giới địa hình.

Disabling DVR is not supported for webcam and mobile streaming.

Premiere Pro cũng rất có thể tương hỗ thật nhiều tính năng bổ sung cập nhật của After Effects.

Premiere Pro also supports many After Effects plug-ins.

Tìm hiểu thêm thắt về tính năng tiếp thị lại động mang đến ứng dụng

Xem thêm: timestamps là gì

Learn more about dynamic remarketing for apps

no (không) nếu như chỉ rất có thể coi đoạn phim Lúc tính năng Tìm lần đáng tin cậy tắt.

no if the đoạn phim should be available only with SafeSearch off.