thư kí tiếng anh là gì

secretary

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: thư kí tiếng anh là gì

UK/ˈsek.rə.tər.i/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈsek.rə.ter.i/

 • /s/ as in say
 • /e/ as in head
 • /k/ as in cat
 • /r/ as in run
 • /ə/ as in above
 • /t/ as in town
 • /e/ as in head
 • /r/ as in run
 • /i/ as in happy

Secretary

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈsek.rə.təri/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈsek.rə.ter.i/

 • /s/ as in say
 • /e/ as in head
 • /k/ as in cat
 • /r/ as in run
 • /ə/ as in above
 • /t/ as in town
 • /e/ as in head
 • /r/ as in run
 • /i/ as in happy