send over là gì

Bạn đang xem: send over là gì

Chúng tôi tiếp tục gửi tất cả Shop chúng tôi sở hữu.

Simply fill in the sườn and send over lớn your Relationship Manager.

Điền nhập khuôn mẫu đơn và gửi đến Giám đốc Quan hệ Khách

mặt hàng của Quý khách hàng.

The phone would analyze the information being send over the Call, including network equipment identifiers,

server identifiers and more.

Điện thoại tiếp tục phân tách vấn đề được gửi qua cuộc gọi, bao hàm số nhận dạng trang bị mạng, số nhận

dạng sever và chưa dừng lại ở đó nữa.

I already requested the Pentagon send over Sikes' picture and tệp tin, at

least whatever's not classified, not that it will help.

Tôi vẫn yêu thương Cầu tòa Năm Góc gửi qua hình và vấn đề về Sikes,

hoặc bất CỨ gì ko cần tuyệt mật, tuy nhiên Chắc VÔ ích thôi.

Likewise, teachers can send over grades and answers just as quickly.

Tương tự động như thế,

giáo viên hoàn toàn có thể gửi qua những lớp và câu vấn đáp nhanh gọn.

However, telegram has always focused more on the privacy and

security of the messages you send over the mạng internet by using its platform.

Tuy nhiên, Telegram vẫn luôn luôn triệu tập rộng lớn nhập sự riêng biệt và

bảo mật của những lời nhắn chúng ta gửi qua mạng internet bằng phương pháp dùng nền tảng của chính nó.

The best way is lớn encrypt the data you send over the Internet with your smart TV.

Cách tốt nhất có thể là hãy

mã hoá tài liệu chúng ta gửi qua Internet bởi vì cái truyền họa lanh lợi của tôi.

Anyone can connect lớn it,

and other people might see information that you send over the network.

Bất kỳ ai ai cũng hoàn toàn có thể kết

nối với mạng này và những người dân không giống hoàn toàn có thể thấy vấn đề chúng ta gửi qua mạng này.

The French send over 6,000 troops lớn prevent the English from gaining

control of the Scottish Borders.

Pháp cử hơn 6.000 quân cho tới ngăn chặn giờ đồng hồ Anh giành được quyền

trấn áp biên cương Scotland.

If you send over 100k emails per year,

it might benefit you lớn switch lớn a dedicated IP address.

Nếu chúng ta gửi hơn 100 ngàn gmail hàng năm,

việc gửi sang trọng vị trí IP chuyên được sự dụng hoàn toàn có thể chất lượng tốt cho mình.

China has already confirmed that it will send over 3,000 troops lớn join the Russian forces during the drills, however.

Tuy nhiên, Trung Quốc xác nhận nước này tiếp tục phái hơn 3.000 quân sĩ cho tới nhập cuộc những cuộc thao diễn tập luyện quân sự chiến lược cộng đồng với lực lượng Nga trong lượt này.

This is important because the information you send over the Internet is passed from computer lớn server lớn computer,

etc. before it gets lớn the destination server.

Điều này là cần thiết chính vì những vấn đề chúng ta gửi trên Internet trải qua nhiều máy

tính trước lúc nó cho tới được đích là sever.

Tomeit wasjust themostbeautiful thing I had ever seen.

I spoke lớn the doctor again He would send over your files in the morning.

Còn với tôi, bọn chúng là… Tớ đã

nói chuyện với chưng sĩ, tiếp tục gởi cậu làm hồ sơ nhập sáng sủa mai.

Without encryption, everything you send over a network(or even store on a local storage device)

is out in the open, for anyone lớn read anytime he wants lớn read it.

Không sở hữu sự mã hóa, tất cả chúng ta gửi qua mạng( hoặc thậm chí còn lưu bên trên một trang bị tàng trữ nội

bộ) cũng đều tàng ẩn sự khủng hoảng, bất kể ai ai cũng hoàn toàn có thể phát âm nó bất kể lúc nào chúng ta mong muốn.

Messages you send over the Messaging Portal may be viewed

by more phàn nàn one Treating Provider or Customer Support agent and will typically be answered within 48 hours.

Tin nhắn chúng ta gửi qua Cổng vấn đề sở hữu thể

được coi bởi vì nhiều Bác sĩ chữa trị hoặc thành phần bảo vệ quý khách và thông thường sẽ tiến hành vấn đáp trong tầm 48 giờ.

You can't move forward with your project until they send over some important information- and in the

meantime, you're ready lớn tear your hair out.

Xem thêm: Kim cương Tải Sunwin – Trò chơi nổ hũ thu hút cược thủ

Bạn ko thể dịch chuyển về phía

trước với dự án công trình của chúng ta cho tới khi chúng ta gửi qua một vài vấn đề quan liêu trọng-

và nhập thời hạn cơ, chúng ta vẫn sẵn sàng xé tóc đi ra.

The benefits of[encryption]

are obvious when you think about protecting secret information you send over the mạng internet, lượt thích passwords and credit thẻ numbers.

Những quyền lợi của việc

sử dụng HTTPS là rõ nét khi chúng ta nghĩ về về sự việc bảo đảm những vấn đề kín tuy nhiên chúng ta gửi qua Internet, giống

giống như các password và những số thẻ tín dụng thanh toán.

The benefits of using HTTPS are obvious when you

think about protecting secret information you send over the mạng internet, lượt thích passwords and credit thẻ numbers.

Những quyền lợi của việc dùng HTTPS là rõ nét khi chúng ta nghĩ

về việc bảo đảm những vấn đề kín tuy nhiên chúng ta gửi qua Internet, giống

giống như các password và những số thẻ tín dụng thanh toán.

Anyone can join your Wi-Fi network, use your Internet connection, access any shared resource on your network,

and read any traffic you send over the network.

Bất cứ ai ai cũng hoàn toàn có thể nhập cuộc mạng Wi- Fi của chúng ta, dùng liên kết Internet của chúng ta, truy vấn ngẫu nhiên khoáng sản được share nào là bên trên mạng của chúng ta và

đọc ngẫu nhiên lưu lượt truy vấn nào là chúng ta gửi qua mạng.

For example, Windows 8.1 warns you about such open networks by displaying a caution icon

over

the Wi-Fi symbol and

the statement“Other people might be able lớn see info you send over this network.”.

Chẳng hạn, nhập Windows 8.1, các bạn sẽ được lưu ý về những mạng như vậy này bởi vì hình tượng mặt mày cột sóng

Wifi và dòng sản phẩm chữ:“ Người không giống hoàn toàn có thể coi vấn đề chúng ta gửi qua mạng này”.

Security The security setting controls the type of authentication and encryption used by your Wi-Fi router, which allows you lớn control access lớn the network and

specify the level of privacy for data you send over the air.

Cài đặt điều bảo mật thông tin trấn áp loại xác thực và mã hóa được dùng bởi vì cỗ toan tuyến Wi- Fi của chúng ta, được cho phép chúng ta trấn áp quyền truy vấn vào

mạng và hướng đẫn cường độ riêng biệt cho tới tài liệu chúng ta gửi qua mạng.

This device protects snoopers and hackers from viewing your message, gmail,

credit thẻ information or any matters else you send over a wireless community.

Thiết bị này bảo đảm snoopers và tin cậy tặc kể từ coi lời nhắn của chúng ta, e- mail,

thông tin cậy thẻ tín dụng thanh toán hoặc ngẫu nhiên yếu tố gì không giống tuy nhiên chúng ta gửi qua một xã hội ko chão.

If something happens at a home page they protect, for example,

they can send over security guards lớn kiểm tra on site

and

send

live video clip lớn the villa owner by 3G/4G.

Ví dụ: Nếu sở hữu điều gì cơ xẩy ra bên trên một mái nhà mà người ta bảo đảm, chúng ta hoàn toàn có thể gửi nhân viên cấp dưới bảo đảm cho tới đánh giá bên trên địa điểm và gửi video clip thẳng cho tới căn nhà chiếm hữu Nhà biệt thự bởi vì 3G/ 4G.

Ford was asked questions like"Who was Benedict

Arnold?" and"How many soldiers did the British send over lớn America lớn put down the rebellion of 1776?".

Các thắc mắc đại loại như

sau:“ Benedict Arnold là ai?” hoặc“ Vương Quốc Anh cử từng nào binh sang trọng Mỹ nhằm trấn áp

cuộc khởi nghĩa năm 1776?”.

These certainly seem lượt thích sound investments that you can afford and can potentially bring high returns,

so you send over $200 of your cash lớn Binance and invest on your mates‘financial advice'.

Đây có lẽ rằng là những khoản vốn tuy nhiên chúng ta sở hữu đầy đủ kĩ năng chi trả và sở hữu tiềm năng tạo nên ROI cao,

vì vậy chúng ta gửi hơn 200 USD chi phí mặt mày của tôi nhập Binance

và góp vốn đầu tư dựa vào điều khuyên nhủ tài chủ yếu của đồng minh.

Vietnam became the third-largest export market for South Korea last year, after Trung Quốc and the U.S.,

as Korean companies send over goods in mid-production lớn be finished off there.

Đất nước đang trở thành thị ngôi trường xuất khẩu rộng lớn loại tía của Nước Hàn nhập năm ngoái sau Trung Quốc và Mỹ,

khi những doanh nghiệp lớn Nước Hàn gửi sản phẩm & hàng hóa dở dang sang

nước ta nhằm đầy đủ.

If that's something you need help with, sign up for my newsletter, and I will send over The Instigator's Compass-

a guide on finding the courage lớn carve your own path, rather phàn nàn following someone else's footsteps.

Nếu này là cái gì này mà quý khách cần thiết viện trợ, hãy ĐK nhận bạn dạng tin cậy của tôi và tôi tiếp tục gửi qua The Instigator Ins Compass-

một chỉ dẫn về sự việc dò xét tìm tòi sự can đảm và mạnh mẽ nhằm dò xét đi ra lối đi của chủ yếu quý khách, thay cho bám theo bước đi của những người không giống.

If your bot has a purchase stage,

you can

send

a purchase sự kiện, send over the value[of the purchase],

Xem thêm: chúng ta trong tiếng anh là gì

and then one of the cool things you can vì thế is segment based on behavior.

Nếu bot của chúng ta sở hữu quá trình mua sắm chọn lựa, chúng ta có thể gửi một sự khiếu nại mua sắm chọn lựa, gửi giá bán trị( của giao dịch thanh toán mua) và tiếp sau đó một trong mỗi điều tuyệt hảo tuy nhiên chúng ta có thể tiến hành là phân khúc thị phần dựa vào hành động.