quả lê tiếng anh đọc là gì

pear

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: quả lê tiếng anh đọc là gì

UK/peər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/per/

  • /p/ as in pen
  • // as in hair
  • /p/ as in pen
  • /e/ as in head
  • /r/ as in run