please nghĩa tiếng việt là gì

Bản dịch

Could you please bring this lớn the laundry room lớn be cleaned?

expand_more Làm ơn đem tính năng này xuống chống giặt ủi và giặt mang đến tôi.

Bạn đang xem: please nghĩa tiếng việt là gì

I would lượt thích lớn buy a___ lớn __[location]__ please.

Làm ơn mang đến tôi một ___ cho tới _[điểm đến]_.

I would lượt thích lớn have _[beverage]_, please.

Làm ơn mang đến tôi _[tên trang bị uống]_.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

expand_more Chúng tôi xin gửi tiếng phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please find my résumé / CV attached.

Xin vui sướng lòng coi résumé/CV gắn thêm kèm cặp nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Should you need any further information, please tự not hesitate lớn liên hệ bu.

Nếu các cụ cần thiết tăng vấn đề gì, xin chớ ngần quan ngại liên hệ với tôi.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

expand_more Chúng tôi xin gửi tiếng phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please find my résumé / CV attached.

Xin vui sướng lòng coi résumé/CV gắn thêm kèm cặp nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Should you need any further information, please tự not hesitate lớn liên hệ bu.

Nếu các cụ cần thiết tăng vấn đề gì, xin chớ ngần quan ngại liên hệ với tôi.

Could you please bring this lớn the laundry room lớn be cleaned?

expand_more Làm ơn đem tính năng này xuống chống giặt ủi và giặt mang đến tôi.

I would lượt thích lớn buy a___ lớn __[location]__ please.

Làm ơn mang đến tôi một ___ cho tới _[điểm đến]_.

I would lượt thích lớn have _[beverage]_, please.

Làm ơn mang đến tôi _[tên trang bị uống]_.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Should you need any further information, please tự not hesitate lớn liên hệ bu.

Nếu các cụ cần thiết tăng vấn đề gì, van lơn chớ ngần quan ngại liên hệ với tôi.

If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!

Nếu tôi bị không phù hợp món ăn, thực hiện ơn lấy dung dịch tôi nhằm nhập túi/túi xống áo.

Please return a signed copy of the contract no later than vãn 10 days of the receipt date.

Vui lòng gửi lại mang đến Cửa Hàng chúng tôi bạn dạng ăn ý đồng đem chữ ký trong tầm 10 ngày sau khoản thời gian cảm nhận được.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

Chúng tôi van lơn gửi tiếng phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Nếu Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì mang đến ông/bà, van lơn hãy mang đến Cửa Hàng chúng tôi biết.

For further information please consult our trang web at…

Để hiểu thêm vấn đề cụ thể, vui sướng lòng ghé thăm hỏi trang web của Cửa Hàng chúng tôi bên trên...

If you have already sent your payment, please disregard this letter.

Nếu quí khách hàng tiếp tục tổ chức giao dịch thanh toán, vui sướng lòng bỏ lỡ thư này.

Xem thêm: Cập nhật các cầu thủ trong đội hình Man UTD gặp Man City

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?

Ông/bà vui sướng lòng gửi xác nhận ngày giao hàng và giá chỉ qua chuyện fax.

Could you please bring this lớn the laundry room lớn be cleaned?

Làm ơn đem tính năng này xuống chống giặt ủi và giặt mang đến tôi.

If you need any additional assistance, please liên hệ bu.

Nếu ông/bà đem vướng mắc gì, van lơn vui sướng lòng tương tác với tôi.

Please confirm in writing.

Chúng tôi vô cùng hòng cảm nhận được xác nhận đặt mua thành công xuất sắc kể từ phía doanh nghiệp lớn ông/bà. Vui lòng xác nhận qua chuyện văn bạn dạng viết lách.

Could you please tell bu your place and date of birth?

Cho tôi biết điểm ở và ngày sinh của công ty được không?

Please find my résumé / CV attached.

Xin vui sướng lòng coi résumé/CV gắn thêm kèm cặp nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Please liên hệ bu - my direct telephone number is…

Xin hãy tương tác thẳng với tôi qua chuyện số điện thoại cảm ứng...

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Làm ơn đem mang đến tôi tăng một chiếc chăn/gối/khăn tắm.

Please add bu on...messenger. My username is…

Hãy add bản thân qua chuyện... Tên thông tin tài khoản của tớ bên trên này đó là...

I would lượt thích an appointment with Mr Smith please.

Làm ơn mang đến tôi bịa đặt lịch hứa hẹn với ông Nguyễn Văn A.

Could you please prepare the dish without ____?

Cho tôi khoản này tuy nhiên chớ mang đến ___ đã có được không?

Please send your payment promptly.

Ông/bà hãy vui sướng lòng nhanh gọn xong xuôi giấy tờ thủ tục giao dịch thanh toán.

Please reply as soon as possible because…

Tôi vô cùng hòng sớm cảm nhận được trả lời của ông/bà vì thế...

Ví dụ về đơn ngữ

Everyone is given equal opportunities and accessibility and are then không lấy phí lớn tự what they please with it.

Please place new entries by category, and by how commonly you think they are performed.

For more details, please see the 420 format demonstration in the bottom section of this article.

Please prepare your own music for your performance.

Fill in the background info too, please, lớn make this article useful.

She will be pleased with the over product and will enjoy its success.

The market appears lớn be pleased with the results and the shares opened the day around 1% higher.

Even in our own domestic system, not everybody is going lớn be pleased with a sentence.

Xem thêm: viết lowercase là gì

Fans of thoughtful, well-crafted science-fiction had much lớn be pleased with in 2009.

I can only be pleased with his decision lớn stay at the club.