place an order là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

We are sorry đồ sộ inform you that we have đồ sộ place our order elsewhere.

Bạn đang xem: place an order là gì

Chúng tôi vô cùng tiếc nên thông tin rằng Shop chúng tôi tiếp tục phải kê sản phẩm của doanh nghiệp lớn không giống.

We are pleased đồ sộ place an order with your company for ...

Chúng tôi ham muốn được đặt điều thành phầm... của Quý doanh nghiệp lớn.

We would lượt thích đồ sộ place an order.

Chúng tôi ham muốn được đặt ở một thành phầm.

We herewith place our order for…

Sau phía trên Shop chúng tôi ham muốn tổ chức đặt điều...

Xem thêm: tương ứng với tiếng anh là gì

Since you are not willing đồ sộ offer us a lower rate, we regret đồ sộ inform you that we are unable đồ sộ place an order with you.

Do mặt mày ông/bà ko thể thể hiện nút tương đối rẻ rộng lớn, Shop chúng tôi vô cùng tiếc nên thông tin rằng Shop chúng tôi sẽ không còn đặt mua của mặt mày ông/bà.

Ví dụ về đơn ngữ

A shopper can visit a store, view and touch the item and place an order for same day delivery in their exact size and color.

The original plan was đồ sộ place an order for around 150 planes by the kết thúc of this financial year.

Place an order only if the trang web is genuine. 11.

Donors receive the person's home page address through a private message and can quickly place an order using the many websites designed for food delivery.

Within 10 days, every single one had called đồ sộ place an order.

Xem thêm: đổi tiếng anh là gì