ồn ào tiếng anh là gì

Bản dịch của "ồn ào" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: ồn ào tiếng anh là gì

tiếng rỉ tai ồn ào {danh}

sự tiếng ồn huyên náo {danh}

Bản dịch

VI

một cơ hội ồn ào {trạng từ}

VI

tiếng rỉ tai ồn ào {danh từ}

VI

sự tiếng ồn huyên náo {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: what that nghĩa là gì

Vietnamese Cách dùng "hubbub" nhập một câu

Then the fun commenced; a general hubbub ensued.

But pray, what is the hubbub over the purported death of a 74-year old?

The clove was popular with artists and walkers, fleeing the squalor and hubbub of the downstate cities.

Finally, the study speculated, the tarsier's ability to tát communicate in ultrasonic ranges filters out all the low-frequency "noise" and hubbub of a tropical environment.

It just creates chaos and hubbub and noise.

Xem thêm: kindle là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ồn ào" nhập giờ Anh

ồn dằng dai không dễ chịu tính từ

tiếng rỉ tai tiếng ồn danh từ