nước pháp trong tiếng anh là gì

France

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: nước pháp trong tiếng anh là gì

UK/frɑːns/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/fræns/

  • /f/ as in fish
  • /r/ as in run
  • /ɑː/ as in father
  • /n/ as in name
  • /s/ as in say
  • /f/ as in fish
  • /r/ as in run
  • /æ/ as in hat
  • /n/ as in name
  • /s/ as in say