not specified là gì

Bạn đang xem: not specified là gì

an/application,/inherit, or/device option must be specified.

nên lựa chọn một tùy chọn/ application,/ inherit hoặc/ device.

If a host is not specified for the filter, the port attribute and all the path attributes

are

ignored.

Nếu một Host không được xác định cho tới Intent Filter, thì tính chất port và toàn bộ tính chất path bị bỏ dở.

If a grading system for a tumor type is not specified, the following system

is

generally used(1):

Nếu sự phân độ

1):

If a scheme is not specified for the intent filter, all the other URI attributes

are

ignored.

Một một Scheme không được xác định cho tới Intent Filter, thì toàn bộ tính chất URI không giống bị bỏ dở.

Help with functionality of our products, which is not specified in our documentation.

Trợ chung với công dụng của những thành phầm của công ty chúng tôi tuy nhiên không được toan rõ vô tư liệu của công ty chúng tôi.

If the term of effectiveness is not specified in the employment agreement, it

is

valid by mặc định for 5 years.

Nếu thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành không được quy định vô thích hợp đồng làm việc, nó với hiệu lực thực thi hiện hành theo đòi khoác

định

vô 5 năm.

Txt format is not specified, but typically matches the format accepted by the system terminal

or simple text editor.

Txt không được xác định, tuy nhiên thường thì phù phù hợp với

định

dạng

được

đồng ý vì như thế những vũ khí đầu cuối của hệ thống

hoặc biên soạn thảo văn phiên bản đơn giản và giản dị.

from the given MySQL table.

kể từ bảng MySQL tiếp tục cho tới.

concluded for an indefinite period(if a specific period is not specified in the document).

Một thỏa thuận hợp tác cũng rất có thể

được

thỏa thuận vô một khoảng chừng thời hạn

không

xác

định(

If the modifier/a is not specified, the\s includes more characters(those which

are

whitespace characters in Unicode).

Nếu những sửa đổi/ a không được xác định,\ s bao hàm nhiều nhân vật( những này là

không

anh hùng vô ngôi trường hợp).

Automatic reset function: by credit thẻ is not specified, within the time gates back in situ cancel access.

Chức năng tự động hóa thiết lập lại: thẻ tín dụng thanh toán không được xác định, vô thời hạn cửa ngõ trở lại

vô truy vấn diệt quăng quật.

the page

is specified

directly in the manifest file).

trừ khi trang web này

được

chỉ

Xem thêm: bank slip là gì

định

thẳng vô tệp manifest).

The length of time involved- the size of the“gap”- is not specified but could have lasted millions of years.

Chiều nhiều năm của thời hạn tiếp tục dự phần vào

kích thước của các" khoảng chừng cách" không được xác định tuy nhiên rất có thể kéo dãn mặt hàng triệu năm.

By the way,

it should know that the local gas stations octane gasoline is not specified.

Bằng phương pháp này, cần

Có gì những loại thuế tiếp tục

được

vận dụng so với những hoạt động và sinh hoạt của những người dân công nhân mỏ, không được xác định.

The tìm kiếm occurs from the beginning of the string if the third argument is not specified, or from the position

specified

in the third argument.

Tìm tìm hiểu xẩy ra kể từ sự khởi điểm của chuỗi nếu như số loại phụ vương được ko xác định, hoặc từ vựng trí chỉ

định

vô số loại phụ vương.

The purpose of such control is not specified, but it would permit the CIA đồ sộ engage in nearly

undetectable assassinations,” writes Wikileaks.

Mục đích của việc này không cụ thể tuy nhiên nó được cho phép CIA triển khai những vụ sát hại gần như là

không thể

bị

trị hiện”- trang WikiLeaks đánh giá.

If FILE_FLAG_OVERLAPPED is not specified, the tệp tin

is

opened for synchronous I/O.

Nếu FILE FLAG OVERLAPPED không quy định, những luyện tin cẩn được banh ra

cho tới đồng nhất I/ O.

In homework, if the reference substance is not specified for a specific gravity problem,

it

is

usually safe đồ sộ assume that you

are

using this as your reference substance.

Trong bài bác luyện về ngôi nhà,

thông thường tiếp tục an toàn và tin cậy khi nhận định rằng các bạn đang được dùng hóa học này thực hiện hóa học tham lam chiếu.

The application looks for

installers updated online(although the source of the tải về is not specified anywhere) and helps you deploy them on your PC.

Ứng dụng tiếp tục tìm hiểu tìm kiếm các

trình thiết lập update trực tuyến( tuy nhiên mối cung cấp vận chuyển xuống không được chỉ định ở bất kể điểm nào)

và giúp cho bạn thực hiện bọn chúng bên trên PC của doanh nghiệp.

The purpose of such control is not specified, but it would permit the CIA đồ sộ engage in nearly

undetectable assassinations," WikiLeaks notes, in an unproven piece of speculation.

Mục đích của việc trấn áp vì vậy không được xác định, tuy nhiên nó sẽ bị được cho phép CIA tham

gia vô những vụ sát hại gần như là

không

thể trị hiện tại được," WikiLeaks cảnh báo vô tư liệu.

mother says that they

are

willing to“pay well” for the suitable candidate, who will work part-time for the couple.

tuy nhiên người u khẳng

định,

chúng ta sẵn sàng“ trả lương” cho tới người tìm việc tương thích, người tiếp tục thao tác cung cấp thời hạn cho tới cặp bà xã ck.

If alternative is not specified, the pages of this trang web

are not

associated with the right possessors

and nobody but the right holder

is

allowed đồ sộ use the materials protected by the authorship right.

Xem thêm: polaroid là gì

cho tới người chiếm hữu quyền hoặc bất kể ai nước ngoài trừ người dân có quyền dùng những tư liệu

được

bảo đảm vì như thế quyền người sáng tác.