nominate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to nominate
Phân kể từ hiện nay tại nominating
Phân kể từ quá khứ nominated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại nominate nominate hoặc nominatest¹ nominates hoặc nominateth¹ nominate nominate nominate
Quá khứ nominated nominated hoặc nominatedst¹ nominated nominated nominated nominated
Tương lai will/shall² nominate will/shall nominate hoặc wilt/shalt¹ nominate will/shall nominate will/shall nominate will/shall nominate will/shall nominate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại nominate nominate hoặc nominatest¹ nominate nominate nominate nominate
Quá khứ nominated nominated nominated nominated nominated nominated
Tương lai were to nominate hoặc should nominate were to nominate hoặc should nominate were to nominate hoặc should nominate were to nominate hoặc should nominate were to nominate hoặc should nominate were to nominate hoặc should nominate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại nominate let’s nominate nominate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.