make it count là gì

Bạn đang xem: make it count là gì

Your first sketch can often be the best,

Phác thảo thứ nhất của chúng ta thông thường hoàn toàn có thể là rất tốt,

You may only have a couple of

Bạn chỉ tồn tại một vài ba giây để

But he was dominant in a way that is usually fleeting- clutchness-

and for a team that probably wasn't good enough to make it really count.

Nhưng anh tao lắc ưu thế Theo phong cách thông thường thông thoáng qua- sự kìm kẹp- và

Bao phân bì là

Sometimes you only get one shot at reaching out to a new site, sánh make it count.

Đôi khi chúng ta chỉ nhận được

một shot Khi contact với một trang web mới mẻ, nên là hãy tính số lượt truy vấn bại.

work effectively

to make

something of my life, to make it 

count, to

achieve something definite, good and right.

Tôi muốn làm sinh sống và

làm

việc hiệu quả-

để

tạo nên một chiếc gì bại

cho

cuộc sống đời thường của tớ, để thực hiện cho tới nó tăng thêm ý nghĩa rộng lớn,

để

đạt được một chiếc gì bại chất lượng tốt rất đẹp, rõ nét và chính đắn.

The ending is your final opportunity

to

create an impression, sánh make it count.

Bao phân bì là thời cơ thứ nhất của chúng ta muốn tạo tuyệt hảo, nên là hãy tính nó.

You only have a few seconds

to

grab someone's attention sánh make it count.

When you first meet with a recruiter or hiring manager,

you probably have about 15-30 minutes to make a lasting impression- sánh

make

 it count.

Lần thứ nhất gặp gỡ mái ấm tuyển chọn dụng hoặc ban quản lý và vận hành doanh nghiệp lớn, chúng ta có tầm khoảng 15-

30 phút để tạo tuyệt hảo lâu nhiều năm với bọn họ, nên là hãy dùng thời hạn vàng ấy một cơ hội xứng đáng.

We have to make the rest of it count," says Christopher Adamo,

founder of Zen Myotherapy Massage and Oasis Onsite in San Francisco.

Xem thêm: bank slip là gì

Chúng tôi nên làm cho tới phần sót lại của nó được tính", Christopher Adamo,

người tạo nên Zen My Trị liệu Massage và Oasis Onsite ở San Francisco trình bày.

Sure, you can start a blog, but don't

count

on it to lớn make you any money.

Chắc chắn rồi, ấy hoàn toàn có thể chính thức 1 blog, tuy nhiên chớ với coi ngóng rằng nó sẽ khởi tạo ra chi phí.

Sure, you can commence a blog, but don't

count

on it to lớn make you any funds.

Chắc chắn rồi, ấy hoàn toàn có thể chính thức 1 blog, tuy nhiên chớ với coi ngóng rằng nó sẽ khởi tạo ra chi phí.

Sure, you can start a blog, but bởi not

count

on it to lớn make you any income.

Chắc chắn rồi, ấy hoàn toàn có thể chính thức 1 blog, tuy nhiên chớ với coi ngóng rằng nó sẽ khởi tạo ra chi phí.

You learn

to

take life as it comes at you, to make each day count.”.

Hãy học tập cơ hội trân trọng cuộc sống đời thường như vốn liếng với nhằm thường ngày đều trở nên ý nghĩa”.

Your days are numbered and sánh

it

is best to make every moment count,

to

have a sense of urgency about life.

Thời lừa lọc của tất cả chúng ta là hữu hạn, vậy nên rất tốt hãy tận dụng tối đa từng khoảnh tương khắc, hãy với cùng một ý thức khẩn trương vô cuộc sống đời thường.

Now we count on the willingness of drug companies to make that happen. We

count

on those companies that understand that

it

is in the interest,

not only in the interest of the global good, but also in their own interest,

to

move from conflict

to

collaboration, and through the Medicines Patent Pool they can

make

that happen.

Bây giờ Cửa Hàng chúng tôi dựa vô sự sẵn sàng của những doanh nghiệp lớn dung dịch để làm điều này xẩy ra. Chúng tôi cần thiết những doanh nghiệp lớn hiểu

rằng này là quyền lợi, không chỉ là là quyền lợi của thị ngôi trường sản phẩm & hàng hóa toàn thị trường quốc tế, mà còn phải là sự việc quyền lợi của chủ yếu bọn họ,

để

đem trở thành xung đột trở thành liên minh. và trải qua Quỹ vì như thế sáng tạo dung dịch, bọn họ hoàn toàn có thể khiến cho điều này phát triển thành một cách thực tế.

Life is short, and we need

to make

 it count.

Remember that you only have one chance to make a first impression, and you want

it to lớn count.

Nhớ rằng chúng ta chỉ tồn tại một thời cơ để tạo tuyệt hảo thuở đầu, và bạn phải thực hiện thiệt chất lượng tốt.

Talk

to

mạ about that bootcamp-

considering the amount of time you were away from each other,

it

sounds lượt thích you really had to make that week

Xem thêm: cigar là gì

count?

Nói chuyện với tôi về bootcamp

đó- kiểm tra khoảng tầm thời hạn cả team không ở gần nhau, có vẻ như như chúng ta thực sự nên làm cho tất cả team hòa nhập?