make a payment là gì

Bạn đang xem: make a payment là gì

Bạn chỉ cần

and your tài khoản will be credited with one month's worth of VPN service.

và thông tin tài khoản của các bạn sẽ được

thanh toán

với công ty VPN có mức giá trị vô một mon.

Alternatively, if you're outside Vietnam you can make a payment by‘bank-to-bank' transfer or via Western Union.

Ngoài rời khỏi, nếu như khách hàng đang được ở phía bên ngoài nước ta,

hoặc trải qua Western Union.

I was picking up credit cards left and right and

kept telling myself that I could just make a payment later.

Tôi tiếp tục nhặt thẻ tín dụng thanh toán trái khoáy và nên và tiếp tục

Small pool there any fees lớn be paid by each if you

make

profit or

Hồ bơi lội nhỏ đem ngẫu nhiên khoản phí nên nộp của từng nếu như khách hàng thực hiện mang đến lợi tức đầu tư hoặc

Literally 5 minutes before the expiration of parking on

a

mobile phone receives

a

message that you must make a payment for the additional time.

Nghĩa đen kịt 5 phút trước lúc không còn đỗ xe cộ bên trên một cái điện

thoại địa hình sẽ có được một lời nhắn nhưng mà chúng ta nên thực hiện nay thanh toán cho thêm nữa thời hạn.

Iron Marines is

a

paid game on Play Store,

so you have lớn make a payment before downloading this game.

Iron Marines là một trong game trả phí bên trên Play Store vì như thế thế

You can pay for the parking service workers,

buy ticket at the newsstand, make a payment through the parking machine.

Bạn rất có thể trả chi phí cho những nhân viên cấp dưới công ty kho bãi đậu xe cộ,

central/third các buổi party lượt thích the credit thẻ company lớn verify the transaction.

tâm/ mặt mày loại tía nào là như công ty lớn thẻ tín dụng thanh toán nhằm xác minh thanh toán.

Cash: You can make a payment at the Australia-Vietnam School of English(AVSE)

between 8.00am& 5.30pm, Monday lớn Sunday.

nước ta của Anh( AVSE) thân thiện 08: 00& 05: 30, loại nhị cho tới ngôi nhà nhật.

You never make a payment lớn us- There's no membership fees, and

our commission is collected in the size of

a

deposit from the guest.

và huê hồng của công ty chúng tôi được tích lũy bên dưới mẫu mã một lượng tiền gửi kể từ khách hàng.

If you make a payment for our products or services on our trang web,

the details you are asked lớn submit will be provided directly lớn our

payment

provider via

a

secured connection.

Nếu chúng ta thực hiện nay thanh toán cho những thành phầm hoặc công ty của công ty chúng tôi bên trên trang web của

công ty chúng tôi, những cụ thể chúng ta được đòi hỏi gửi sẽ tiến hành cung ứng thẳng mang đến ngôi nhà cung ứng

thanh toán

của công ty chúng tôi qua chuyện liên kết tin cậy.

You must make a payment but after trying lớn

make

u pay

an

error(woops)

but it does not reach its destination block money ngân hàng. I wrong somewhere?

lỗi( woops) tuy nhiên nó ko cho tới ngân hàng chi phí khối đích của chính nó. Tôi sai ở đâu?

Xem thêm: consumer goods là gì

All flowers have

a

price tag and if you are interested in buying flowers from

a

trang web, all you have lớn vì thế is lớn select the flowers you lượt thích and

Tất cả hoa có mức giá và nếu như khách hàng quan hoài cho tới việc chọn mua hoa kể từ trang web, toàn bộ những gì chúng ta nên thực hiện là lựa chọn hoa nhưng mà chúng ta quí và

Some merchants have been known lớn charge these“convenience”- what I call“payment”-

or through

a

store representative instead of through their automated systems such as store kiosks.

Một số doanh nhân đang được biết tính phí“ tiện lợi” này- những gì tôi gọi là“

thanh

toán”-

hoặc trải qua thay mặt đại diện siêu thị chứ không trải qua khối hệ thống tự động hóa của mình như ki- ốt siêu thị.

Conclude

a

subscriber contract with the broadcaster NTV-PLUS and make a payment in the amount of 3599 rubles for new equipment

and the annual viewing of NTV-PLUS services(activation of the action is only possible through

an

authorized installer).

Ký phối kết hợp đồng mướn bao với những đài truyền hình NTV- PLUS và thực hiện nay thanh toán với số chi phí 3599 rúp cho những trang bị mới

và coi thường niên của công ty NTV- PLUS( kích hoạt của những hành vi chỉ rất có thể trải qua một trình thiết đặt đem thẩm quyền).

và 4 password.

Ông Giuliani cho thấy thêm ông Trump ko lúc nào trả tiền cho quý doanh nghiệp AMI.

It is also the point at which

a

customer makes a payment lớn the merchant in exchange for goods or after provision of

a

service.

Đây cũng là vấn đề nhưng mà người sử dụng thực hiện nay thanh toán cho tất cả những người cung cấp nhằm thay đổi lấy sản phẩm & hàng hóa hoặc sau thời điểm cung ứng công ty.

When your business makes a payment in advance, more cash was paid out than thở product consumed during the period.

Khi công ty của khách hàng thực hiện nay thanh toán trước, nhiều chi phí rộng lớn đang được

thanh toán

đối với thành phầm được dung nạp vô kỳ.

When making a payment for the year you use this service just 50 rubles per month.

hoặc vận trả thông tin?

To know when

a

customer last made a payment on

an

outstanding account?

Để biết Lúc nào

A

point of sale transaction happens when

a

customer makes a payment for

a

product at your store.

Một điểm thanh toán bán sản phẩm xẩy ra Lúc một người sử dụng thực hiện nay thanh toán cho 1 thành phầm bên trên siêu thị của khách hàng.

Saved

payment

thẻ data has also not been compromised,

except in cases where

a

customer made a payment using

a

saved thẻ on tía.

Dữ liệu thẻ

thanh toán

tiếp tục lưu cũng không trở nên xâm phạm,

ngoại trừ vô tình huống người sử dụng thực hiện nay thanh toán vị thẻ tiếp tục lưu bên trên tía.

You may also consider calling the customer

service number on the back of your credit thẻ and making a payment by phone.

Xem thêm: time value of money là gì

Hoặc chỉ việc gọi số công ty người sử dụng trên

A

careful tourist must verify the meter-reading against the rate-card before making a payment.