làm mới tiếng anh là gì

Cơ thể của những người ấy sẽ tiến hành gia tăng và làm mới.

His body toàn thân will be strengthened and renewed.

Bạn đang xem: làm mới tiếng anh là gì

Cuối nằm trong, tế bào sẹo làm mới lại vùng bị tổn hại và chung nó được khỏe khoắn rộng lớn.

Finally, scar tissue remodels and strengthens the damaged area.

Một số ví dụ về làm mới theo đuổi hành vi người dùng:

Some examples of user action refreshes:

Vui lòng làm mới trang và test link phần mềm của chúng ta một lần tiếp nữa.

Please refresh the page and try linking your ứng dụng again.

14, 15. (a) Đức Giê-hô-va tiếp tục “làm mới lại không còn thảy muôn vật” như vậy nào?

14, 15. (a) How will Jehovah make “all things new”?

Đây được xem là thời cơ mang đến tất cả chúng ta làm mới tình chúng ta.

This could be our chance đồ sộ, like, renew our friendship.

Vậy đâu là vai trò của việc làm mới / update thông tin?

How important of a signal is'freshness'? "

Ở sở làm mới, anh đã hỗ trợ 34 người tiếp cận báp têm trong khoảng 14 năm.

At his next place of employment, he helped 34 persons đồ sộ baptism over a period of 14 years.

Giúp anh làm mới trọn vẹn.

Gonna make you whole again.

Đấng ngự bên trên ngôi phán rằng: Nầy, tớ làm mới lại không còn thảy muôn vật.

And the One seated on the throne said: ‘Look! I am making all things new.’

Đã tìm kiếm được việc làm mới mang đến ông.

Been looking for a new job for you.

Rồi thêm: “Đấng ngự bên trên ngôi phán rằng: Nầy, tớ làm mới lại không còn thảy muôn vật.

It adds: “And the One seated on the throne said: ‘Look! I am making all things new.’

Xem thêm: Cách chơi kèo giao bóng trước đơn giản cho tân thủ

Những gì cô làm mới là cần thiết.

Your actions here are all that matters.

“Nầy, Ta làm mới lại không còn thảy muôn vật”

I Am Making All Things New

Bạn hoàn toàn có thể dùng đa số những màn hình hiển thị chữ nổi hoàn toàn có thể làm mới với Chromebook.

You can use most refreshable braille displays with your Chromebook.

Tìm hiểu thêm thắt về tỷ trọng làm mới.

Learn more about refresh rate.

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ko làm mới lăng xê hoặc làm mới lăng xê 30 cho tới 120 giây một phiên.

You can choose not đồ sộ refresh ads or đồ sộ refresh every 30 đồ sộ 120 seconds.

Nhà xuất phiên bản cần khai báo khoảng tầm thời hạn làm mới nhập hình mẫu người tiêu dùng.

Publishers must declare a refresh interval in the UI.

Đức Chúa Trời hứa: “Ta làm mới lại không còn thảy muôn vật”.—Khải-huyền 21:4, 5.

God promised: “Look! I am making all things new.” —Revelation 21:4, 5.

Nó sẽ tiến hành làm mới một cơ hội chân thực với toàn bộ.

It would be refreshing đồ sộ be honest about it all.

Nếu trang vẫn đang được làm mới, thì sau đấy là một số trong những biện pháp khả ganh đua.

If the page is still refreshing, here are some possible solutions.

Có kỹ năng là nhiều mô hình việc làm mới tiếp tục xuất hiện tại, tuy nhiên cũng ko dĩ nhiên.

There is a chance many new jobs will appear, but it's not certain.

Làm mới kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về định nghĩa Ad Manager:

Xem thêm: and then là gì

Refresh your basic knowledge of Ad Manager concepts:

21 Đức Chúa Trời hứa: “Nầy, tớ làm mới lại không còn thảy muôn vật” (Khải-huyền 21:5).

21 God’s promise is: “Look! I am making all things new.”