it's a book nghĩa là gì

Ví dụ về dùng It is a book nhập một câu và phiên bản dịch của họ

Kết quả: 70, Thời gian: 0.0455

Xem thêm: mặt bàn tiếng anh là gì

Từng chữ dịch

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm lần Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển bởi thư

Truy vấn tự điển mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh