interest là gì

BrE & NAmE /'ɪntrəst hoặc 'ɪntrest/

Hình thái từ

  • Past + PP: interested
  • Ving: interesting

Thông dụng

Danh từ

Sự quan hoài, sự chú ý; điều quan hoài, điều chú ý
a question of great interest
một yếu tố xứng đáng chú ý
Sự mến thú; điều mến thú
Tầm quan tiền trọng
a matter of great interest
một việc quan tiền trọng
Quyền lợi; lợi ích
to vì thế something in (to) somebody's interest (s)
làm gì vì thế quyền lợi của ai
Lợi tức, chi phí lãi
interest rate
lãi suất
Tập thể nằm trong công cộng một quyền lợi
the steel interest
nhóm tư bạn dạng thép

Ngoại động từ

Làm mang lại quan hoài, thực hiện mang lại xem xét, thực hiện mang lại mến thú
Liên quan tiền cho tới, bám dáng vẻ đến
the fight against aggression interests all peoples
sự đấu tranh giành chống xâm lăng tương quan cho tới từng dân tộc
Làm tham lam gia
to interest a financier in an undertaking
làm cho 1 căn nhà tư bạn dạng tài chủ yếu nhập cuộc một cuộc kinh doanh

Cấu trúc kể từ

to make interest with somebody
dùng quyền lợi cá thể thực hiện áp lực đè nén với ai

Hóa học tập & vật liệu

sự quan tiền tâm

Kỹ thuật công cộng

lãi
lợi tức
lợi ích
quyền lợi
European SMDS Interest Group (ESIG)
Nhóm nằm trong nghĩa vụ và quyền lợi SMDS châu Âu
joint interest
quyền lợi chung
life interest
quyền lợi hoàn toàn đời
Multimedia Communications Community of Interest (MMCOI)
cộng đồng truyền thông nhiều phương tiện đi lại sở hữu nằm trong quyền lợi
Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI]IG)
nhóm xã hội nghĩa vụ và quyền lợi quan trọng đặc biệt về link những bộ phận nước ngoài vi

Nguồn không giống

  • interest : Chlorine Online

Kinh tế

cổ phần
cổ quyền
buying out an interest
sự mua sắm không còn toàn cỗ cổ quyền
non-controlling interest
cổ quyền ko thể kiểm soát
phần vốn liếng tham lam gia
quan tâm
indication of interest
dấu hiệu quan tiền tâm
quyền lợi
absolute interest
quyền lợi tuyệt đối
conflict of interest
tranh chấp quyền lợi
equitable interest
quyền lợi chủ yếu đáng
gross interest
quyền lợi nhiều số
lawful interest
quyền lợi chủ yếu đáng
majority interest
quyền lợi nhiều số
majority interest
quyền lợi tối thiểu
minority interest
quyền lợi thiểu số
mutual interest
quyền lợi chung
proprietary interest
quyền lợi của những người chủ
security interest
quyền lợi an toàn
shareholder's interest
quyền lợi của những cổ đông
short insurance interest
quyền lợi bảo đảm ko đủ
undivided interest
Quyền lợi ko thể phân chia-Quyền lợi nguyên vẹn khối
working interest
quyền lợi hoạt động
working interest
quyền lợi khai thác
quyền sở hữu
sản quyền
sự hứng thú
thích
thú vị
tiền lãi
accrual interest
tiền lãi đột biến tính cho tới ngày hoạnh toán
advance không tính tiền of interest
tiền lãi ko trả trước
back interest
tiền lãi còn thiếu
building-society interest
tiền lãi trả cho quý doanh nghiệp nhà
building-society interest
tiền lãi kể từ công ty lớn nhà
capitalization of interest
vốn hóa chi phí lãi
computation of interest
sự đo lường chi phí lãi
contract interest
tiền lãi phù hợp đồng quy định
daily interest
tiền lãi từng ngày
daily interest in arrears
tiền lãi không đủ từng ngày
fixed interest
tiền lãi cố định
graduated interest
tiền lãi lũy tiến
graduated interest
tiền lãi trả thực hiện nhiều kỳ
interest account
tài khoản chi phí lãi
interest arbitrage
đầu cơ chi phí lãi
interest charge
chi phí chi phí lãi
interest charge
vốn hóa chi phí lãi
interest charged vĩ đại cost
tiền lãi vẫn tính nhập giá bán vốn
interest claim
quyền yêu cầu chi phí lãi
interest differential
chênh chếch chi phí lãi
interest for delay
tiền lãi chậm rì rì trả
interest parity condition
điều khiếu nại ngang giá bán chi phí lãi
interest passbook
sổ chi phí lãi
interest payment
tiền lãi nên thanh toán
interest period
điều khiếu nại ngang giá bán chi phí lãi
interest statement
bản report chi phí lãi
interest suspense
sự ghi tạm thời chi phí lãi
nominal interest
tiền lãi thực
rolled-up interest
tiền lãi lũy kế
tax on deposit interest
thuế chi phí lãi gởi
tax-deductible interest
tiền lãi hoàn toàn có thể khấu trừ nhập thuế
unearned interest
tiền lãi ko lần được
variable-rate interest
tiền lãi biến hóa đổi
tiền lời
moratory interest
tiền lời nói vì thế triển hạn thanh toán

Nguồn không giống

  • interest : Corporateinformation

Nguồn không giống

  • interest : bized

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absorption , activity , affection , attentiveness , care , case , concern , concernment , consequence , diversion , engrossment , enthusiasm , excitement , game , hobby , importance , interestedness , into , leisure activity , matter , moment , note , notice , passion , pastime , preoccupation , pursuit , racket , recreation , regard , relaxation , relevance , significance , sport , suspicion , sympathy , thing , benefit , gain , good , profit , prosperity , welfare , well-being , accrual , authority , bonus , claim , commitment , credit , discount , due , earnings , influence , involvement , participation , percentage , piece , points , portion , premium , right , stake , title , curiousness , inquisitiveness , advantage , affinity , attraction , behoof , consciousness , curiosity , cynosure , fixation , part , polestar , share , topicality , usury , vested interest , weal
verb
affect , amuse , appeal , appeal vĩ đại , arouse , attract , be interesting vĩ đại , concern , divert , engage , engross , entertain , enthrall , excite , fascinate , grab , hook , intrigue , involve , lure , move , perk up , pique , please , pull , sit up , snare , tantalize , tempt , titillate , touch , turn on , advantage , attraction , behalf , benefit , credit , curiosity , dabble , earnings , enthusiasm , haunt , hobby , influence , investment , obsess , part , passion , points , preoccupy , pursuit , recreation , rivet , share , stake , sympathy , welfare

Từ ngược nghĩa