đổi tiếng anh là gì

Ví dụ về phong thái dùng

Tôi hoàn toàn có thể đổi trình độ chuyên môn không giống nếu như trình độ chuyên môn lúc này ko phù phù hợp với tôi hoặc không?

Can I transfer to tát another level if the one I am attending is not right for me?

Bạn đang xem: đổi tiếng anh là gì

Tôi sở hữu nên trả chi phí khóa học là SV trao đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost to tát study as an exchange student at your university?

., hoàn toàn có thể thấy rằng số/lượng... vẫn tăng/giảm/không thay cho đổi.

Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.

Tỉ giá chỉ quy đổi thân mật _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?

What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?

Tôi sở hữu được trao bảng điểm cuối kì học tập trao đổi này không?

Do I get an academic transcript at the kết thúc of my exchange?

Tôi ham muốn thay cho đổi _______ bên trên vì chưng tài xế của tôi.

I would lượt thích to tát change the ____________on my driving license.

Tôi không thể cơ hội này không giống ngoài thay cho đổi ngày hứa hẹn của tất cả chúng ta.

I am forced to tát change the date of our meeting.

Liệu tôi hoàn toàn có thể thay cho đổi ngày đặt điều quý phái...

Would it be possible to tát change the date of the booking to…

Tôi sở hữu nên thay cho đổi biển khơi số xe pháo của tôi hoặc không?

Xem thêm: meerkat là gì

Do I have to tát change the license plate of my car?

Nếu hiện tượng của tôi thay cho đổi thì tôi nên thực hiện gì?

What shall I tự if my circumstances change?

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay cho đổi.

The number of… has increased/decreased/stayed the same.

Tôi hoàn toàn có thể đổi mái ấm cung ứng tích điện không?

How can I switch the energy supplier?

... ngân hàng/nơi đổi tiền?

... a bank/an exchange office?

Tôi ham muốn đổi chống không giống.

I would lượt thích a different room.

Tôi ham muốn đổi chi phí.

I would lượt thích to tát exchange some money.

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

làm công đổi lấy khu vực ở và món ăn thay

làm công đổi lấy khu vực ở và món ăn thay

phòng thu đổi giao thương nước ngoài tệ