đồ trang trí tiếng anh là gì

Đồ tô điểm giờ Anh là decorations, phiên âm là dekəˈreɪʃn. Đồ tô điểm là những đồ dùng thông thường được dùng làm sắp xếp, lắp ráp nhằm mục tiêu tăng cao tính thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và nghệ thuật cho tới không khí.

Đồ tô điểm giờ Anh là decorations, phiên âm là dekəˈreɪʃn. Đồ tô điểm là những đồ dùng thông thường được dùng làm sắp xếp, lắp ráp nhằm mục tiêu tăng cao tính thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và nghệ thuật cho tới không khí.

Bạn đang xem: đồ trang trí tiếng anh là gì

Tên một vài dụng cụ tô điểm bởi vì giờ Anh:

Đồ tô điểm giờ Anh là gì

Picture /pɪkʧə/: Tranh hình ảnh.

Clockwatcher /klɒkˌwɒʧə/: Đồng hồ nước treo tường.

Statue /stætjuː/: Tượng.

Bonsai pot /bonsai pɒt/: Chậu hoa lá cây cảnh.

Vase of flowers /vɑːz ɒv ˈflaʊəz/: Bình hoa.

Lamp /læmp/: Đèn ngủ.

Mirror /mɪrə/: Gương.

Bookshelf /ˈbʊkʃɛlf/: Kệ sách.

Photo frame /ˈfəʊtəʊ freɪm/: Khung hình ảnh.

Xem thêm: crud là gì

Window blinds /ˈwɪndəʊ blaɪndz/: Rèm hành lang cửa số.

Carpets /ˈkɑːpɪts/: Thảm.

Aquarium /əˈkweərɪəm/: Bể cá.

Flash /flæʃ/: Đèn nháy.

Photo hanging rope /ˈfəʊtəʊ ˈhæŋɪŋ rəʊp/: Dây treo hình ảnh.

Wind chimes /wind ʧaɪmz/: Chuông gió máy.

Sofa /səʊfə/: Ghế sofa.

Pottery /pɒtəri/: Bình gốm.

Wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/: Tủ ăn mặc quần áo.

Xem thêm: kindle là gì

Pillow /ˈpɪləʊ/: Gối.

Bài ghi chép đồ tô điểm giờ Anh là gì được tổ hợp bởi vì nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV

Nguồn: https://benhedu.com