disappointed là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to disappoint
Phân kể từ hiện nay tại disappointing
Phân kể từ quá khứ disappointed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disappoint disappoint hoặc disappointest¹ disappoints hoặc disappointeth¹ disappoint disappoint disappoint
Quá khứ disappointed disappointed hoặc disappointedst¹ disappointed disappointed disappointed disappointed
Tương lai will/shall² disappoint will/shall disappoint hoặc wilt/shalt¹ disappoint will/shall disappoint will/shall disappoint will/shall disappoint will/shall disappoint
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disappoint disappoint hoặc disappointest¹ disappoint disappoint disappoint disappoint
Quá khứ disappointed disappointed disappointed disappointed disappointed disappointed
Tương lai were to disappoint hoặc should disappoint were to disappoint hoặc should disappoint were to disappoint hoặc should disappoint were to disappoint hoặc should disappoint were to disappoint hoặc should disappoint were to disappoint hoặc should disappoint
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại disappoint let’s disappoint disappoint
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.