direct object là gì

Tân ngữ (Object) là kể từ hoặc cụm kể từ chỉ người hoặc vật phải chịu vị công ty ngữ. Có 2 loại tân ngữ là tân ngữ thẳng và tân ngữ loại gián tiếp.

Published on

tan ngu la gi phan biet tan ngu truc tiep chạm gian tham tiep nhập tieng anh

Bạn đang xem: direct object là gì

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục phân tách về tân ngữ là gì nhập câu và ví dụ là cơ hội phân biệt tân ngữ thẳng (direct object) và loại gián tiếp (indirect object) nhập giờ đồng hồ Anh cho những người mới mẻ thích nghi với ngữ pháp hoặc đang được ở chuyên môn nền tảng hoàn toàn có thể hiểu kỹ rộng lớn về điểm ngữ pháp này.

Tân ngữ (Object) từ hoặc cụm kể từ chỉ người hoặc vật phải chịu vị công ty ngữ. Tân ngữ là một trong những phần của câu, và thông thường là 1 phần của vị ngữ. Nó nói đến một người này tê liệt hoặc một vật đem tương quan cho tới việc tiến hành hành vi của công ty ngữ.

Tân ngữ gom thực hiện rõ rệt nghĩa của động từ, khiến cho câu trở thành dễ nắm bắt và truyền đạt nội dung đúng mực rộng lớn. ​Nếu giống như các nội động kể từ (intransitive verbs) như lập cập, cry, fall, die ko cần phải có tân ngữ thì những nước ngoài động kể từ (transitive verbs) lại nên đem tân ngữ đi kèm theo. Như những động từ: eat, break, make, send, give,…

Xem thêm:

Phân biệt nội động kể từ và nước ngoài động từ

Tân ngữ thông thường tiếp tục lên đường sau động kể từ, giới kể từ hoặc liên kể từ, biểu diễn miêu tả ý nghĩ về của những người hoặc vật đang được Chịu đựng sự hiệu quả của động kể từ, giới kể từ đứng trước nó hoặc biểu diễn miêu tả ông tơ link trong số những tân ngữ trải qua liên kể từ.

Ví dụ: My friend is playing Clip games. (Bạn tôi đang được chơi trò chơi.)

Trong ví dụ bên trên, “video games” bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang lại nước ngoài động kể từ play. Nếu không tồn tại tân ngữ “video games” thì câu sẽ không còn hoàn hảo về mặt mũi ngữ nghĩa và tạo nên khó khăn hiểu cho những người phát âm.

My friend is running. (Bạn tôi đang được chơi trò chơi.)

Trong ví dụ bên trên, “run” là nội động kể từ đem nghĩa chạy. Nội động kể từ này sẽ không cần thiết tân ngữ đi kèm theo ở sau và câu vẫn đang còn chân thành và ý nghĩa khá đầy đủ.

Vị trí của tân ngữ nhập câu

Tân ngữ thông thường đứng sau động kể từ chỉ hành vi (action verb) nhằm đầy đủ chân thành và ý nghĩa của câu; hoặc dùng làm biểu thị ông tơ link trong số những tân ngữ cùng nhau trải qua liên kể từ hoặc giới từ.

Có 2 loại tân ngữ (object):

 1. Tân ngữ thẳng (direct object)

 2. Tân ngữ loại gián tiếp (indirect object)

Direct object – Tân ngữ trực tiếp

Direct object đại từ hoặc danh từ chỉ người hoặc vật nhận hiệu quả thẳng của động kể từ hành vi nhập câu. Direct object toạ lạc ở sau động kể từ hành vi.

tan-ngu-truc-tiep-direct-object

Ví dụ:

David is repairing his xế hộp. Dịch nghĩa: (David đang được sửa xe pháo của anh ý ấy.)

Trong câu trên:

 • David là danh kể từ riêng biệt đang được là công ty ngữ của câu và là đối tượng người sử dụng tiến hành hành vi.

 • “is repairing” là động kể từ chỉ hành vi ở thì thời điểm hiện tại tiếp tục.

 • “his car” là danh kể từ chỉ vật tiêu thụ hành vi “repair”. Do tê liệt, “his car” là direct object của câu.

He invited Mary vĩ đại the buổi tiệc nhỏ. Dịch nghĩa: (Anh ấy tiếp tục mời mọc Mary cho tới buổi tiệc.)

Trong câu trên:

 • He là đại kể từ đang được là công ty ngữ của câu và là đối tượng người sử dụng tiến hành hành vi.

 • “invited” là động kể từ hành vi ở thì quá khứ đơn.

 • “Mary” là danh kể từ riêng biệt của những người tiêu thụ hành vi “invite”. Do tê liệt “Mary” là direct object thẳng của câu.

Danh kể từ vào vai trò Direct Objects

Direct objects hoàn toàn có thể là những danh kể từ (đồ vật, sự vật, trái đất, v.v.).

Ví dụ: Jennifer bought a book. – Tân ngữ thẳng (direct object) ‘book‘ là một trong những danh kể từ.

Đại kể từ vào vai trò Direct Objects

Đại từ hoàn toàn có thể được dùng như 1 direct objects. Cần nên cảnh báo điều cần thiết sau, nếu mà dùng đại từ (pronouns) như 1 direct objects rất cần phải được sử dụng theo phương thức tân ngữ đại từ (object pronoun form).

Tân ngữ đại kể từ (Object pronouns) bao hàm me, you, him, her, it, us, you, và them.

Ví dụ: I watched it last week. – ‘it’ (một lịch trình truyền hình) là một trong những tân ngữ đại kể từ.

Cụm kể từ vào vai trò Direct Objects

Gerunds (-ing) and cụm gerund và kể từ vẹn toàn kiểu mẫu (infinitives) [to do] and cụm kể từ vẹn toàn kiểu mẫu (infinitive phrases) cũng hoàn toàn có thể đem tính năng như 1 direct objects.

Ví dụ:

 • Tom enjoys watching TV.

‘watching TV’ (gerund phrase – cụm gerund ) đem tính năng như 1 tân ngữ thẳng (direct object) của động kể từ ‘enjoy‘.

 • I hope to finish soon.

‘to finish soon’ (infinitive phrase – cụm kể từ vẹn toàn mẫu) đem tính năng như 1 tân ngữ thẳng (direct object) của động kể từ ‘hope’.

Tìm hiểu thêm:

Danh động kể từ (Gerunds) nhập giờ đồng hồ Anh là gì? Vai trò và cơ hội sử dụng

Mệnh đề vào vai trò Direct Objects

Mệnh đề tiềm ẩn cả công ty ngữ và động kể từ. Dạng cụm kể từ lâu năm này cũng hoàn toàn có thể được sử dụng như 1 tân ngữ thẳng (direct object) của một động từ trong một mệnh đề không giống.

Ví dụ:

 • Hank believes that she is doing well at school.

that she is doing well at school’ thẳng trình bày mang lại tất cả chúng ta hiểu được Hank tin vào điều gì. Mệnh đề dựa vào đem tính năng như 1 direct object.

 • She hasn’t decided where she is going on vacation.

where she is going on vacation’ vấn đáp mang lại thắc mắc rằng ‘Cô ấy ko ra quyết định điều gì?’ vào vai trò như 1 tân ngữ thẳng (direct object).

Indirect object – Tân ngữ loại gián tiếp

Indirect object là đại kể từ hoặc danh kể từ chỉ người hoặc vật nhận hiệu quả của động kể từ hành vi một cơ hội loại gián tiếp, tức là nên trải qua một đối tượng người sử dụng trực tiêu thụ hành vi trước tê liệt. Tân ngữ loại gián tiếp xuất hiện nay thẳng thân mật động kể từ và tân ngữ thẳng của chính nó.

tan-ngu-gian-tiep-indirect-object-vi-du

Ví dụ:

He bought his son a xe đạp. Dịch nghĩa: (Anh ấy tiếp tục mua sắm mang lại con cái anh ấy một con xe.)

Trong câu trên:

 • He đại từ đang được là chủ ngữ của câu và là đối tượng người sử dụng tiến hành hành vi.

 • bought” là động từ hành vi ở thì quá khứ đơn.

 • a bike” là danh kể từ riêng của những người tiêu thụ hành vi “buy” và là tân ngữ thẳng của câu.

 • his son” là Indirect object tiêu thụ hành vi được mua sắm cho 1 con xe của công ty ngữ “he”.

I sent the company an application for the job. Dịch nghĩa: (Tôi tiếp tục gửi cho doanh nghiệp một đơn ứng tuyển.)

Trong câu trên:

 • sent” là động từ hành vi ở thì quá khứ đơn.

  Xem thêm: meerkat là gì

 • an application” là danh kể từ riêng của vật tiêu thụ hành vi “send” và là tân ngữ thẳng của câu.

 • the company” là tân ngữ loại gián tiếp tiêu thụ hành vi gửi làm hồ sơ của công ty ngữ “I”.

Lưu ý:

Ngoài địa điểm ở thân mật động kể từ hành vi và tân ngữ thẳng, tân ngữ loại gián tiếp còn hoàn toàn có thể nằm sau tân ngữ trực tiếp trong một cụm giới kể từ dùng “for” hoặc “to”. Nội dung của câu vẫn không thay đổi tuy nhiên về mặt mũi ngữ pháp sẽ có được điểm khác lạ.

Người học tập hoàn toàn có thể thực hiện điều này với ngẫu nhiên tân ngữ loại gián tiếp này, thông thường sử dụng Khi tân ngữ loại gián tiếp lâu năm.

Ví dụ:

 • Anna sent her brother a present.

Trong câu 1: “a present” là tân ngữ trực tiếp tiêu thụ hành vi “send” và “her brother” là tân ngữ loại gián tiếp tiêu thụ hành vi tặng vàng của công ty ngữ “Anna”

 • Anna sent this present vĩ đại her brother.

Trong câu 2: “to her brother” được gọi là cụm giới từ nhập câu và cụm này còn có chứa chấp Indirect object “her brother.

Danh kể từ vào vai trò là indirect object – Tân ngữ loại gián tiếp

Tân ngữ loại gián tiếp hoàn toàn có thể là danh kể từ (đồ vật, sự vật, trái đất, etc.). Thông thông thường indirect objects chỉ người hoặc một group người. Sở dĩ đem điều này (indirect object – người) là cũng chính vì người thông thường có được quyền lợi kể từ hành vi.

 Ví dụ:

 • I read Peter the report.

‘Peter’ đó là indirect object và ‘the report’ (cái nhưng mà được tôi đọc) là direct object.

Đại kể từ (Pronoun) vào vai trò là indirect object

Đại từ hoàn toàn có thể được dùng với vai trò là một trong những indirect objects. Cần nên cảnh báo điều cần thiết sau, nếu mà dùng đại kể từ (pronouns) như 1 direct objects rất cần phải được sử dụng theo phương thức tân ngữ đại kể từ (object pronoun form).

Tân ngữ đại kể từ (Object pronouns) bao hàm bủ, you, him, her, it, us, you, và them. 

Ví dụ:

 • Greg told bủ the story.

‘Me’ đó là indirect object và ‘the story’ (mà Greg tiếp tục nói) là direct object.

Cụm danh kể từ (Noun Phrases) vào vai trò Indirect Objects

Cụm danh kể từ (là một cụm từ mô miêu tả và kết thúc đẩy vị một danh từ: a beautiful vase, an interested wise, old professor) cũng hoàn toàn có thể vào vai trò là một trong những indirect objects.

Ví dụ:

 • The composer wrote the dedicated, poor singers a tuy nhiên vĩ đại perform.

‘The dedicated, poor singers’ đó là indirect object (cụm danh từ), nhập tê liệt ‘a song’ (bài hát được soạn) là direct object.

Mệnh đề mối liên hệ (Relative Clauses) vào vai trò Indirect Objects

Relative clauses xác lập một đối tượng người sử dụng này này cũng hoàn toàn có thể đem tính năng như 1 indirect objects. 

Ví dụ:

 • Peter promised the man, who had been waiting for an hour, the next tour of the building.

Trong tình huống này, ‘the man’ được xác lập vị mệnh đề mối liên hệ ‘who had been waiting for an hour’ cả nhị cụm này đều cấu trở thành nên một indirect object. ‘The next tour of the building’ (điều nhưng mà Peter tiếp tục hứa) là direct object.

tan-ngu-la-gi

Dùng tân ngữ nhập câu thụ động như vậy nào?

Dưới đó là cơ hội quy đổi câu dữ thế chủ động đem tân ngữ thanh lịch câu bị động: 

Ví dụ quy đổi câu sau: My mom opens the window. 

Các bước tổ chức fake đổi

Ví dụ

Xác quyết định tân ngữ mong muốn chuyển 

 • the window 

Chuyển tân ngữ tê liệt lên đầu trở thành công ty ngữ 

 • The window … 

Động kể từ fake kể từ thể dữ thế chủ động thanh lịch bị động 

 • The window is opened … 

Chuyển công ty ngữ ở câu dữ thế chủ động xuống cuối và thêm thắt “by” đằng trước. 

 • The window is opened by my mother. 

Xem thêm: Câu thụ động (Passive voice) | Cấu trúc và bài xích luyện cụ thể nhất (benhedu.com)

Cách phân biệt tân ngữ thẳng và tân ngữ loại gián tiếp

Tân ngữ thẳng là câu vấn đáp của những thắc mắc “cái gì/ ai tiêu thụ hành động?”

Ví dụ:

 • David is repairing his xế hộp.

Câu hỏi: What is David repairing? : his xế hộp ( “his car” là đối tượng người sử dụng nhận hành vi “repair”)

 • He invited Mary vĩ đại the buổi tiệc nhỏ. 

Câu hỏi: Who did he invite? : Mary ( “Mary” là đối tượng người sử dụng nhận hành vi “invite”)

Tân ngữ loại gián tiếp là câu vấn đáp của những thắc mắc “cho ai/ mang lại loại gì/ nhằm thực hiện gì?”

Ví dụ:

 • He bought his son a xe đạp.

Câu hỏi: For whom did he buy a bike? : his son (chủ ngữ “he” tiếp tục tiến hành hành vi “bought” mang lại đối tượng người sử dụng “his son”)

 • Anna sent her brother a present.

Câu hỏi: To whom did Anna send a present? : her brother (chủ ngữ “Anna” tiếp tục tiến hành hành vi “sent” cho tới đối tượng người sử dụng “her brother”)

Tóm lại:

Direct object

Indirect object

Danh kể từ hoặc đại kể từ tiêu thụ hành vi của động kể từ chỉ hành động
Không tùy theo tân ngữ loại gián tiếp

Xem thêm: wart là gì

Indirect object là đối tượng người sử dụng thụ tận hưởng hành vi bởi đối tượng người sử dụng không giống thực hiện
Không thể tồn bên trên indirect object nếu như không tồn tại direct object.

cach-phan-biet-tan-ngu-truc-tiep-direct object-va-gian-tiep-indirect object

Tổng kết

Qua những định nghĩa tân ngữ là gì và ví dụ bên trên, người sáng tác hy vọng người học tập giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác lạ thân mật direct object và indirect object trong câu. Việc tóm điểm ngữ pháp này sẽ hỗ trợ người học tập phát âm hiểu câu giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao rộng lớn và từ từ nâng cao tài năng viết lách sao mang lại đích thị ngữ pháp và đích thị nghĩa của câu rộng lớn.