depleted là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to deplete
Phân kể từ hiện nay tại depleting
Phân kể từ quá khứ depleted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deplete deplete hoặc depletest¹ depletes hoặc depleteth¹ deplete deplete deplete
Quá khứ depleted depleted hoặc depletedst¹ depleted depleted depleted depleted
Tương lai will/shall² deplete will/shall deplete hoặc wilt/shalt¹ deplete will/shall deplete will/shall deplete will/shall deplete will/shall deplete
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deplete deplete hoặc depletest¹ deplete deplete deplete deplete
Quá khứ depleted depleted depleted depleted depleted depleted
Tương lai were to deplete hoặc should deplete were to deplete hoặc should deplete were to deplete hoặc should deplete were to deplete hoặc should deplete were to deplete hoặc should deplete were to deplete hoặc should deplete
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deplete let’s deplete deplete
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.