confront là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to confront
Phân kể từ hiện tại tại confronting
Phân kể từ quá khứ confronted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại confront confront hoặc confrontest¹ confronts hoặc confronteth¹ confront confront confront
Quá khứ confronted confronted hoặc confrontedst¹ confronted confronted confronted confronted
Tương lai will/shall² confront will/shall confront hoặc wilt/shalt¹ confront will/shall confront will/shall confront will/shall confront will/shall confront
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại confront confront hoặc confrontest¹ confront confront confront confront
Quá khứ confronted confronted confronted confronted confronted confronted
Tương lai were to confront hoặc should confront were to confront hoặc should confront were to confront hoặc should confront were to confront hoặc should confront were to confront hoặc should confront were to confront hoặc should confront
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại confront let’s confront confront
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.