cây bút chì tiếng anh là gì

Bản dịch của "bút chì" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: cây bút chì tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

đồ gọt cây viết chì {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "pencil sharpener" vô một câu

Oh, and to tát get a proper electric pencil sharpener, of course.

The students of the school used empty cans, pencil sharpeners, abandoned water cans and ví on to tát create music.

Xem thêm: meerkat là gì

She needs to tát get her pencil sharpener out and vì thế her figures again.

Among the headline-grabbing revelations: $300 to tát place a pencil sharpener, $3,000 to tát install a single electrical outlet and $19,000 to tát erect a sign on a school's front lawn.

Xem thêm: midlife crisis là gì

The existence of pencil sharpeners or pencils shrunk to tát tiny stumps through long use are foolish rumors of a bygone age.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bút chì" vô giờ Anh

đồ chuốt viết lách chì danh từ