bút chì tiếng anh đọc là gì

Bản dịch của "bút chì" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: bút chì tiếng anh đọc là gì

Bản dịch

VI

đồ gọt cây viết chì {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "pencil sharpener" nhập một câu

Oh, and lớn get a proper electric pencil sharpener, of course.

The students of the school used empty cans, pencil sharpeners, abandoned water cans and ví on lớn create music.

Xem thêm: ký thay tiếng anh là gì

She needs lớn get her pencil sharpener out and vì thế her figures again.

Among the headline-grabbing revelations: $300 lớn place a pencil sharpener, $3,000 lớn install a single electrical outlet and $19,000 lớn erect a sign on a school's front lawn.

Xem thêm: mặt bàn tiếng anh là gì

The existence of pencil sharpeners or pencils shrunk lớn tiny stumps through long use are foolish rumors of a bygone age.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bút chì" nhập giờ đồng hồ Anh

đồ chuốt viết lách chì danh từ