balance due là gì

Saga ›

Balance Due / Số Dư Đến Hạn

Xem thêm: polaroid là gì

Xem thêm: wart là gì

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Định nghĩa

Tổng số chi phí nên trả trong vòng thời hạn đều đều so với thông tin tài khoản cầm đồ thường thì, khoản vay mượn trả dần dần, hoặc thông tin tài khoản tín dụng thanh toán há. Với những thẻ tín dụng thanh toán, khoản giao dịch danh nghĩa được gọi là giao dịch ít nhất cho tới hạn, mặc dù công ty thẻ rất có thể trả bất kể lượng chi phí này, rất có thể lên tới mức toàn cỗ số chi phí ứng trước vô thông tin tài khoản.


Góp ý

Saga App

Saga App