achieving là gì

Đóng vớ cả

Kết trái khoáy kể từ 3 kể từ điển

Bạn đang xem: achieving là gì

achieve

[ə't∫i:v]

|

ngoại động từ

đạt được, giành được (do nỗ lực, khôn khéo, kiêu dũng...)

đạt mục đích

đạt được những thành phẩm tốt

giành song lập dân tộc

giành được những thắng lợi lớn

đạt được thành công xuất sắc, toại chí, được thanh thoả tâm hồn

triển khai xong, trả tất

triển khai xong một dự án công trình lớn

triển khai xong nhiệm vụ

tôi mới chỉ triển khai xong 50% những điều tôi kỳ vọng làm

achieve

achieve

(ə-chēvʹ) verb

achieved

, achieving, achieves

verb

, transitive

1.

To perform or carry out with success; accomplish. See synonyms at perform.

2.

To attain with effort or despite difficulty. See synonyms at reach.

verb

, intransitive

To accomplish something successfully.

[Middle English acheven, from Old French achever, from a chief (venir), (to come) đồ sộ a head. See

chief.]

achiev

ʹable
adjective

achiev

ʹer
noun

achieve

attain, realize, accomplish, reach, complete, pull off (informal), bởi, succeed, triumph

antonym: fail